Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, trong cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần có […]
admin2
03/08/2021

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, trong cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông. Khi tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần cần tuân thủ các quy định về trình tự thủ tục tiến hành cuộc họp, các quy định khác liên quan đến việc biểu quyết và ghi nội dung biên bản cuộc họp theo Luật Doanh nghiệp 2020. Bài viết dưới đây của AZLAW chia sẻ mẫu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành, Quý khách có thể tham khảo:

CÔNG TY CỔ PHẦN……..

***

Số: ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

………….., ngày tháng    năm

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

   CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………

 (V/v:……………………………)

–***–

Tên doanh nghiệp:   

Địa chỉ trụ sở chính:

Mã số doanh nghiệp:

Vào hồi …….., ngày  …..tháng ….. năm ……… tại trụ sở chính của Công ty, Đại hội Đồng cổ đông công ty tiến hành họp.

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm:

– ……………………, cổ đông công ty, sở hữu ………. cổ phần, có giá trị …….. VNĐ  (Bằng chữ), chiếm ……% vốn điều lệ công ty.

– ……………………, cổ đông công ty, sở hữu ………. cổ phần, có giá trị …….. VNĐ  (Bằng chữ), chiếm ……% vốn điều lệ công ty.

– ……………………, cổ đông công ty, sở hữu ………. cổ phần, có giá trị …….. VNĐ  (Bằng chữ), chiếm ……% vốn điều lệ công ty.

2. BẦU CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP.

Chủ tọa:

Thư ký:

Mỗi cổ phần có một phiếu biểu quyết. Các cổ đông có số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần nắm giữ; Tổng số phiếu biểu quyết: ……, trong đó: …….. có …….. phiếu, ………… có ………… phiếu, ………… có ………….. phiếu.  Các cổ đông có mặt nắm giữ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty.

3. NỘI DUNG THẢO LUẬN Cuộc họp thảo luận và quyết định những vấn đề sau:

  • ………………………………..
  • ………………………………….

4. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ

………………………………………………..

Số phiếu tán thành: …………. tương đương ……..% số phiếu biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: ……… tương đương ………….% số phiếu biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: ………….. tương đương ………….% số phiếu biểu quyết;

Số phiếu không hợp lệ: ………. tương đương ………….% số phiếu biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến: ………. tương đương ……….% số phiếu biểu quyết

5. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

–  ………………………………..: Đạt ……….% phiếu biểu quyết.

Nội dung cuộc họp đã được các cổ đông thống nhất thông qua vào lúc 10h sáng cùng ngày và ký tên đồng ý dưới đây.

Đồng thời, Biên bản này được làm thành ……. bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi cổ đông giữ một bản, một bản lưu tại trụ sở Doanh nghiệp theo quy định.  

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nếu Quý độc giả vẫn còn chưa rõ về biên bản họp hội đồng thành viên hay các thắc mắc liên quan đến mẫu biên bản vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin sau để được để được giải đáp và hướng dẫn chi tiết từ luật sư, chuyên viên của chúng tôi.

>> Dowload mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty cổ phần: Tại đây

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AZLAW

Địa chỉ: K28, Ngõ 68 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mobile: 0987.748.111 – 024.22151888

Email: info@azlaw.com.vn         Website: https://azlaw.com.vn

0987.748.111